System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Die Transaktion endete mit dem Trigger. Der Batch wurde abgebrochen.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
ClientConnectionId:5696302b-5e8f-4047-9fb1-3e972d9da1cc
Error Number:3609,State:1,Class:16
Bài thơ Dòng Thương Bến Hẹn của Thi sĩ: Tuyen45 - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Tuyen45

Dòng Thương Bến HẹnRáng vàng thu ám vùng trời
Sắc màu nhuộm tím cả lời chia li
Dòng Thương bến hẹn người đi
Tay trong tay nắm tràn mi lệ nhòa

Duyên xưa e ấp nụ hoa
Tình chưa cưới hỏi vẫn là người dưng
Mà sao khấp khởi thầm mừng
Giá như ngày ấy ta đừng gặp nhau

Thì đâu để úa trầu cau
Chúng mình giang dở tình đầu phôi pha
Bây giờ em của người ta
Ngắm hoa anh ở đằng xa ngó vào.

13/10/2012
Tuyen45

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Dòng Thương Bến Hẹn"